Les presents condicions generals s’apliquen a totes les vendes que es realitzin a través de la pàgina web www.tantagora.net i tots els seus subdominis propietat de l’Associació Tantàgora Serveis Culturals, domiciliada al carrer Baró de la Barre, 16 Barcelona 08023 i amb NIF G59809665.

A l’utilitzar la pàgina web www.tantagora.net o qualsevol dels seus subdominis, l’usuari/a accepta expressament aquests condicions generals. Tantàgora es reserva el dret, sota el seu criteri, de canviar, modificar o afegir o suprimir parts de les presents condicions en qualsevol moment.

En cas de que no acceptés els termes aquí descrits, l’usuari/a pot enviar un comentari a l’email administracio@tantagora.net, i en qualsevol cas pot deixar d’utilitzar el web www.tantagora.net

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. En el cas que sorgeixin conflictes en la seva interpretació, les parts de comú acord escullen per a la seva resolució els jutjats i tribunals de Barcelona i renuncien expressament a qualsevol altre fur.

 

PROCEDIMENT

La descripció i característiques dels productes, activitats i serveis que es podran adquirir a través del web www.tantagora.net, s’especifiquen en els apartats corresponents, així com el preu, els possibles descomptes i les formes de pagament. En cada cas es detalla l’IVA que s’aplica.

Una cop l’usuari/a haurà realitzat la demanda del producte, la inscripció en l’activitat o la demanda del servei, haurà de procedir al seu pagament utilitzant la passarel·la de pagament virtual. Una vegada fet el pagament l’usuari/a podrà obtenir un comprovant que li donarà dret a rebre el producte o servei o participar en l’activitat escollida. Caldrà que guardi o imprimeixi aquest comprovant per poder acreditar la seva compra en el cas que es requereixi. El comprovant tindrà els efectes de tiquet d’entrada en el cas de participació en les activitats ofertes.

En el cas de les activitats o serveis online, una vegada s’hagi fet efectiu el pagament, l’usuari/a rebrà, en l’adreça electrònica que hagi facilitat, els codis que li permetran accedir a les activitats previstes. En cada cas s’estableix les respectives condicions de participació en les activitats ofertes.

L’enviament dels productes comprats per l’usuari/a a l’adreça facilitada es realitzarà en el temps més curt possible, tenint en compte l’origen territorial de la comanda.

En el cas que l’usuari/a desitgi tenir una factura de la seva compra ho haurà de sol·licitar en el mateix formulari, facilitant les dades necessàries requerides, i rebrà la factura per correu electrònic.

En el cas dels serveis continuats, les prestacions s’entendran vigents des de la data del registre de l’alta fins la data que l’usuari/a manifesti la voluntat de donar-se de baixa, enviant la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça administracio@tantagora.net. Tantàgora girarà un rebut amb la periodicitat que s’estableixi en cada cas que es carregarà a través de la passarel·la virtual al mitjà de pagament que l’usuari/a hagi optat.

Els rebuts es giraran en la data corresponent al període determinat de pagament en funció de la data d’alta per períodes anticipats. En el cas d’impagament o de retorn del rebut, Tantàgora entrarà en contacte amb l’usuari/a per resoldre el pagament. Si en un termini de 7 dies l’usuari/a no ha resolt el pagament Tantàgora procedirà a cancel·lar el servei fins que es resolgui i s’actualitzi el pagament corresponent.

La baixa sol·licitada del servei no donarà lloc al reemborsament del rebut ja cobrat pel període transcorregut entre la data de baixa i l’últim pagament.

 

CRITERIS DE CANCEL·LACIÓ

L’usuari/a podrà cancel·lar la seva comanda fins a 24 hores abans del seu inici en el cas de les activitats. En el cas de serveis on line no s’acceptarà cap cancel·lació una vegada feta la inscripció o pagament. En el cas dels productes es podrà cancel·lar abans de que hagi sortit del magatzem l’enviament respectiu.

Per cancel·lar una comanda caldrà comunicar-ho a l’adreça electrònica administracio@tantagora.net identificant l’usuari/a i el producte o activitat o servei contractat. No s’admetran cancel·lacions per cap altre mitjà.

Una vegada rebuda la cancel·lació en els termes descrits Tantàgora procedirà a retornar el pagament efectuat per la mateixa via que es va fer efectiu.

 

CRITERIS DE DEVOLUCIÓ

L’usuari/a tindrà dret a la devolució només en el cas de l’entrega de productes contractats durant els 15 dies següents a la seva recepció. Aquest criteri no s’aplicarà als serveis o activitats que no hagin estat cancel·lats segons els criteris establerts en l’apartat corresponent d’aquestes condicions generals.

L’usuari/a haurà de comunicar a l’adreça administracio@tantagora.net la seva voluntat de retornar el producte, identificant l’usuari/a i el producte i la raó de la seva devolució. No s’admetran peticions de devolució per cap altre mitjà.

En el cas de que l’usuari/a no hagués manifestat l’estat defectuós del producte en el moment de la seva recepció, les despeses de la recollida del producte aniran al seu càrrec.

Una vegada recollit el producte, Tantàgora procedirà a retornar el pagament corresponent per la mateix via que es va efectuar.

 

CRITERIS D’ANNULACIÓ

En el cas que Tantàgora no pugui oferir el producte, l’activitat o el servei, ja sigui per força major o per impossibilitat sobrevinguda, s’oferirà a l’usuari/a les següents opcions:

  • La devolució de la quantitat pagada
  • Un aplaçament de l’entrega del producte, de la realització de l’activitat o el servei, o la substitució per un altre producte, activitat o servei equivalent. En cas que aquesta opció no sigui de l’interès de l’usuari/a, Tantàgora reemborsarà el pagament efectuat.
  • La donació del pagament efectuat perquè sigui aplicat al programa “Cap nen sense cultura”, dirigit a becar la participació a les activitats organitzades per Tantàgora de nens i nenes en situació de vulnerabilitat.