Última data d’actualització: 24 de setembre de 2021.

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és l’Associació Tantàgora Serveis Culturals, amb domicili a Barcelona (08023), al carrer Baró de la Barre, 16, amb CIF núm. G-59809665, telèfon 932135991, a/e: administracio@tantagora.net

L’Associació Tantàgora Serveis Culturals ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: administracio@tantagora.net

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones vinculades a l’Associació Tantàgora Serveis Culturals seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, fer la gestió administrativa dels cobraments i enviaments postals de les inscripcions i venda d’activitats de l’entitat, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’entitat i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Tantàgora Serveis Culturals.

Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de l’Associació Tantàgora Serveis Culturals són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a la seu central de l’entitat i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

Les dades personals proporcionades a l’Associació Tantàgora Serveis Culturals es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’Associació Tantàgora Serveis Culturals, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a l’Associació Tantàgora Serveis Culturals el tractament de les dades de les persones vinculades a l’entitat és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme l’Associació Tantàgora Serveis Culturals té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat cultural sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per l’associació Tantàgora Serveis Culturals, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, l’Associació Tantàgora Serveis Culturals està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte entre d’altres: Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a l’Associació Tantàgora Serveis Culturals podran ser comunicades legítimament a:

Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
• Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de l’Associació Tantàgora Serveis Culturals. En cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a l’Associació Tantàgora Serveis Culturals siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
• No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que l’Associació Tantàgora Serveis Culturals té emmagatzemades.
• Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
• Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
• Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que l’Associació Tantàgora Serveis Culturals deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
• Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, l’Associació Tantàgora Serveis Culturals en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic administracio@tantagora.net o bé a l’adreça postal carrer Baró de la Barre, 16, primer de Barcelona (08023). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Procedència

Les dades personals que tracta l’Associació Tantàgora Serveis Culturals són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

signar i lliurar la sol·licitud de registre al butlletí.
• acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de subscripció a una activitat, d’adquisició d’algun producte.
• lliurar el currículum o signar el contracte laboral.