Iela Mari, l’artista del silenci i la síntesi

Lola Barceló Morte